A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141-142. §-a, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján az állam, valamint a helyi önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozik.

Alapító Okirat

2.  A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A közalapítvány cél szerinti tevékenysége:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység.

Ennek keretében:

A közalapítvány célja, hogy szervezéssel és anyagiakkal támogassa azon dunaújvárosi betegeket, és azok családját, akik olyan betegségben szenvednek, amelyet a hazai egészségügyi intézmények nem képesek a már másutt alkalmazott legkorszerűbb módszerrel kezelni, és akiknek reménye van arra, hogy külföldi egészségügyi intézményben meggyógyítsák, vagy állapotán érdemlegesen javítsanak, vagy belföldi intézményben csak hosszú ideig tartó, igen költséges eljárással tudnák reménykeltően gyógyítani.

A közalapítvány céljai különösen:

  1. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos mindenkori szabályozás, és a követendő eljárások megismerése, és ezen ismeretek terjesztése a rászorulók számára.
  2. A külföldi gyógykezelést engedélyező hatóságokkal, és az ilyen eljárásokban illetékes más szervekkel való folyamatos kapcsolattartás, ennek segítségével az egyes esetekben a hatékony és gyors ügyintézés elősegítése.
  3. A hazánkban, és külföldön működő, és egyes betegségcsoportok gyógykezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában és támogatásában jártas más alapítványok, egyesületek és más szervezetek felkutatása, e szervekkel, munkakapcsolatok és együttműködések kialakítása, ennek segítségével az egyes esetekben a leghatékonyabb segítségnyújtás feltételeinek megteremtése.
  4. Támogatások, adományok gyűjtése általában az alapítványi célok megvalósítása érdekében.
  5. Céltámogatások gyűjtése konkrét esetekben az érintett betegek gyógykezelése érdekében a beteg hozzátartozóinak és barátainak, valamint az általuk is elérhető támogatók, és hírközlő eszközök mozgósításával.
  6. Támogatások nyújtása a külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos, illetve emiatt felmerült költségekre.
  7. A folyamatban lévő egyéni gyűjtésből származó összegek kiegészítése a rendelkezésre álló keretekből kölcsön, vagy támogatás formájában.

A közalapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésében az alapítvány segítségére lehet.